Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan De Bakkers Lamers. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van De Bakkers Lamers te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van De Bakkers Lamers zijn vrijblijvend. De Bakkers Lamers accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. De Bakkers Lamers behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. De Bakkers Lamers behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen

De Bakkers Lamers zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door De Bakkers Lamers ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant De Bakkers Lamers daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij De Bakkers Lamers aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat De Bakkers Lamers een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van De Bakkers Lamers.

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Bakkers Lamers de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van De Bakkers Lamers wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij De Bakkers Lamers. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij De Bakkers Lamers zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening vanDe Bakkers Lamers, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van De Bakkers Lamers over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.
Klantgegevens

Indien de klant aan De Bakkers Lamers opgave doet van een adres is De Bakkers Lamers gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
De Bakkers Lamers,
‘t Dorp 109
5384 MB Heesch

Aansprakelijkheid

De Bakkers Lamers is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van De Bakkers Lamers is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van De Bakkers Lamers komen. De Bakkers Lamers draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt De Bakkers Lamers eveneens geen verantwoordelijkheid. De Bakkers Lamers is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en De Bakkers Lamers, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De Bakkers Lamers. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door De Bakkers Lamers uitgesloten.

Diversen

De klant van De Bakkers Lamers dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door De Bakkers Lamers geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. De Bakkers Lamers garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft De Bakkers Lamers het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat De Bakkers Lamers gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan De Bakkers Lamers kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met De Bakkers Lamers geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van De Bakkers Lamers. Niets uit uitgaven of publicaties van De Bakkers Lamers mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Bakkers Lamers.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen De Bakkers Lamers en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij De Bakkers Lamers te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij De Bakkers Lamers te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

De Bakkers Lamers
‘t Dorp 109
5384 MB Heesch
tel: 0412 - 454646
fax: 0412 - 455399
e-mail: info@bakkerij-lamers.nl
website: http://www.debakkerslamers.nl
Kvk 16076214
BTW nr 818392721.B.01
ING NL45INGB 0669199397

De Bakkers Lamers

Heeft u vragen?
Neem contact op met de betreffende winkel
of stuur een e-mail

Opening webshop: 24/7
Bestellingen voor morgen kunnen vandaag uiterlijk tot 12:00 geplaatst worden (m.u.v. feestdagen)

Veilig betalen
iDeal